Семейна Терапия

Created with Sketch.
Начало
I. Програма
1. Продължителност на обучението
2. Сертифициране на участниците
3. Първа година на обучението
4. Втора година на обучението
5. Трета година на обучението
6. Четвърта година на обучението
7. Пета година на обучението
II. Лицензи

Обучителна Програма по Системна Индивидуална, Фамилна и Брачна Психотерапия

За лица с висше образование, степен бакалавър, магистър или доктор, завършили психология или други хуманитарни специалности (медици, социални работници, дефектолози, логопеди, специални педагози)

През последните години опита на специалисти в областта на помагащите професии и поведенческите науки показва, че работата със семейства е неизменна част както от системата на здравеопазване, така и основен аспект от превенцията на наболели за обществото проблеми (насилие в семейството, насилие между връстници в училищна среда, бягства от училище, делинквентно поведение, зависимости, трафик на деца и жени и др.)

Програмата по фамилно и брачно консултиране и психотерапия е разработена на базата на системния подход за работа със семейства в различен контекст – институционален, училищен, клиничен, професионален и т.н.

Системния подход освен, че е метод който се използва при консултиране на двойки и сeмейства е отлично приложим в индивидуалната психотерапия и консултиране на организации.

Програмата има за цел да подготви широк кръг от професионалисти, които да боравят с теоретични познания и практически умения, основаващи се на съвременните модели за добри професионални практики и стандарти.

Обучителната програма е реализирана според стандартите на Европейската Асоциация по психотерапия (ЕАП), Европейската Асоциация по Фамилна Терапия (ЕФТА) и Българската Асоциация по Психотерапия (БПА) и дава възможност за получаване на Национален сертификат, вписване в регистъра на психотерапевтите към БПА и в бъдеще сертификат на ЕАП .

Процесът за получаване на нови знания и умения в полето на системната индивидуална, фамилна и брачна психотерапия се състои от две нива : 2 – 2.5 годишна програма за Системен фамилен и брачен консултант и 4.5 – 5 – годишна програма за Системен фамилен и брачен психотерапевт. Второто ниво се надгражда над първото. В случаите когато спецификата на групата предлага по-бавен темп на обучение, то може да продължи и повече от предвиденото време. За сертифицирането водещ фактор е броя часове и тяхното структурно разпределяне.

Забележка: Брачен консултант и Брачен психотерапевт е термин който присъства в различни юридически документи, поради което се използва и в този текст, но се има предвид консултиране и терапия на двойката независимо от наличието на официален брак.

Обучителните модули включват лекциии, семинари, упражнения, теоретични презентации, практика, индивидуална и групова супервизия, работа по конкретни клинични случаи, работа в екип, екипни обсъждания и други.

Под лекции екипа разбира: преподаване на теоретичен материал и дискусии по конкретната тема

Под семинари екипа разбира: активно участие на студентите в роли при практикуване на системни модели при консултиране по зададени от екипа казуси, анализи на клинични случаи и работа по зададени задачи свързани с предадената теория

Под упражнения екипа разбира: работа на студентите по определена тема включвайки в работата материал на собствените си преживявания от личната си настояща или минала семейна динамика.

Под теоретични презентации екипа разбира: подготовка и презентация на студента на тема от личното си професионално поле или превод на статия на определена тема от системната теория и практика, както и различни концепти, стратегии и подходи в системната фамилна психотерапия.

Под практическа работа екипа разбира: работа на студента със семейства под директна и индиректна супервизия, симулиране на семейства и процес – анализи.

Продължителност и часове на обучението

EAP (European Association of Psychotherapy) и EFTA-TIC са установили критерии за всички видове психотерапии, които са считани за общи и съвместими за различни европейски страни. Общата продължителност на обучението по психотерапия е не по-малко от 3200 часа разделено на два компонента. Първия компонент е общообразователен и може да бъде усвоен по време на университетското образование на студента по съответната избрана хуманитарна специалност. Втория компонент е специализиран в съответно избрана психотерапевтична модалност. Във връзка с това обучението в системна фамилна и брачна психотерапия е 4.5 – 5 – години като общия брой обучителни часове е 1500 от които:

 1. 250 часа: 200 часа група за собствен опит и/или индивидуална терапия за самоусъвършенстване и модул от минимум 50 часа фамилна реконструкция, проведена от квалифициран и сертифициран терапевт, член на професионална психотерапевтична модалност призната от БАП. Признава се и участието в подобен тренинг проведен от специалист който е външен за Института, след представяне на съответен сертификат. Групата за собствен опит и/или индивидуална терапия трябва да е факт преди обучението или да го съпътства успоредно, но най-късно до края на втората година.
 2. 720 часа: 640 часа лекции, семинари и упражнения в рамките на обучителната група по предложената програма, симулация на семейство, практикуване на терапевтични техники, – разпределени по 160 часа през четирите години на обучението и 80 часа специализирани семинари .
 3. 3оо часа: представяне на случаи на екипни съвещания или семинари; интер-сесии по зададени теми и задачи от екипа; индивидуална и групова супервизия директно ( основно през четвърта и пета година) и индиректно по протоколи .
 4. 230 часа: директна работа със семейства и двойки / 40 сесии /; работа в екип (120 часа) , извън групова самостоятелна работа по теми и задачи свързани с преподаваната теория (30 часа), както и писане на курсови работи и изпитна теза (40 часа). *

Забележка*: Часовете за самостоятелна работа на студента не се заплащат. От тях 80 часа са през първия етап на обучение (за системен и брачен консултант) и 150 часа през втория етап на обучение (за системен и брачен психотерапевт).

Обучението е предназначено за лица с висше образование или в процес на придобиване на степен бакалавър, магистър или доктор, завършили психология или други хуманитарни специалности (медици, социални работници, логопеди, специални педагози и дуги специалности, отговарящи на критериите на ЕАП за базисна подготовка, нужна за включване в обучение по психотерапия.

Само в първата година /базисно обучение/ могат да се включат и лица с различна от горните професионални квалификации, чиято мотивация е различна от придобиването но професионална квалификация.

Преди началото на обучителната програма всеки участник трябва да кандидатства със CV, университетска диплома или уверение от ВУЗ / за студенти/ и мотивационно писмо. Провежда се индивидуално интервю с всеки участник с цел информация и оценка.

Оптималният брой участници е 12-18 в група.

Групите са затворени, за да се постигне добра кохезия и непрекъснатост в работата.

Темпо на обучителната програма:

Обучението ще се проведе в 10 двудневни уъркшопи, с продължителност от 8-10 учебни часа на ден или вечерен курс от по 4-5 часа, веднъж в седмицата / 16-20 часа за месец / . На края на всяка учебна година последния уъркшоп ще се проведе за финален изпит.

 

Сертифициране:

Сертификат ще бъде осигурен за обучаеми, които са завършили обучението си във всяка година на обучение.

Обучението е структурирано на два етапа:

След втората година ( пет семестъра) на обучение в системна фамилна и брачна психотерапия и преминати 750 часа, от които 400 часа лекции и упажнения, 250 часа група за собствен опит и/или индивидуална терапия за самоусъвършенстване ( от които минимум 50 часа фамилна реконструкция), 100 часа работа в екип, симулиране на семейство, практикуване на терапевтични техники, индивидуална и групова супервизия обучаемите ще получат сертификат, който ще валидизира знанието и уменията им за

СИСТЕМЕН ФАМИЛЕН И БРАЧЕН КОНСУЛТАНТ.

След пет години ( девет семестъра ) на обучение и завършен цялостен курс от 1500 обучителни часа , обучаемите ще получат сертификат за

СИСТЕМЕН ФАМИЛЕН И БРАЧЕН ПСИХОТЕРАПЕВТ.

МЕНИДЖЪР на обучителната програма: Георги Антонов Антонов, магистър по клинична психология, фамилен психотерапевт

Преподавателския екип включва университетски преподаватели и практикуващи фамилни терапевти, специализирали към Лондонския Институт по Фамилна Терапия (IFT, London), психодинамично ориентирани психотеапевти, редовни членове на Българска Асоциация по Фамилна Терапия и/или на Българска Асоциация по Психотерапия.

Научен консултант и супервизор на екипа – Shantal Neve Hanquet, фамилен психотерапевт от Белгия.

ОСНОВНИ ОБУЧИТЕЛИ:

Асоциираните обучители са фамилни психотерапевти и/или психотерапевти с друга психотерапевтична модалност с национален и/или европейски сертификат.

КОНСУЛТАНТ НА ПРОГАМАТА

 • Д-р Мениз Юсри, PhD, Фамилен психотерапевт, Лондонски институт по фамилна психотерапия.

Темите по предложената програма могат да бъдат комбинирани, променяни и не следват задължително подредбата по която са представени.

ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА
ПЪРВА ГОДИНА НА ОБУЧЕНИЕТО

Основни цели по време на първата година от обучението:

 • Запознаване и разбиране на основните теоретични концепти на системната теория и приложението им във фамилната психотерапия
 • Разбиране на процесно и съдържателно ниво в комуникативната теория
 • Разбиране и идентифициране на различни форми на семейните дисфункционални модели в семейния контекст
 • Разбиране за влиянието на културалните възгледи върху функционирането на семейството.
 • Знание за формиране на симптома и умения за изграждане на системна хипотеза.

ТЕМИ:

1.История на семейната терапия

2.Комуникация. Процесно и съдържателно ниво.

3.Нива и грешки в комуникацията. Двойна връзка

4.Динамично интервю. Защитни механизми.

5.Обща психопатология.

6 .Жизнен цикъл на семейството

7.Основни проблеми на детството и юношеството

8. Влияние на културалните възгледи върху функцинирането на семейството. Система на вярвания /убеждения/.

9. Въведение в семейната терапия. Основни концепции

10. Модели на семейни отношения в българската култура.

11. Формиране на симптома. Системна хипотеза.

Уъркшоп за финалния изпит

В края на първата година от обучението участниците трябва да положат изпит, който се състои в:

Изпитен тест и/или развиване на тема от преподадения материал

Устна част: разговор с кандидата пред групата относно неговите резултати, трудности и мотивация за продължаване на участието в програмата.

На изпитът могат да се явят всички обучаеми, които имат не повече от 20 % отсъствия .

Обучаемите от въвеждащия курс са задължени да:

Присъстват редовно и да участват активно по време на уъркшопите

Да правят семинарни презентации върху специфични глави от специализирана литература

Да се явят на изпита

На края на първата година всички обучаващи се, които преминат през изпита получават

Сертификат който потвърждава, че кандидатът е завършил Първата, въвеждаща година в обучението си по системна фамилна психотерапия с продължителност 200 часа.

Обучителния екип дава информация за начина на ползване на посочената литература. От някои книги се разглеждат и дискутират отделни глави или статии. Голяма част от тях са преведени на български език. Освен посочената литература има и допълнителна която ще бъде препоръчана от екипа по време на обучението.

ЛИТЕРАТУРА:

Hoffman, L., (1981) Foundations of Family Therapy, Basic Books.

Napier, A. and Whitacer, C., (1978) The Family Crucible, Harper Perennial, New York

Michael P. Nichols; Richard Shwartz (2001). The Essentials of Family Therapy; Boston ; London : Allyn and Bacon

Papp, P., (1983) The Process of Change, Guilford Press, New York

Von Bertalanffy, (1969). General System Theory: essay on its fondation and development, Braziller, New York.

Watzlawick, Beavin, Jackson, (1967). Pragmatics of Human Communicton: A study of interactional patterns, pathologies and paradoxes; New York, W.W. Norton. (има я в превод на български издадена 2005 г. от Наука и Изкуство)

ВТОРА ГОДИНА НА ОБУЧЕНИЕТО

Само кандидатите, които са взели изпита след първата година и отговаят на критеиите на ЕАП за базисна подготовка, нужна за включване в обучение по психотерапия, имат правото да продължат във втората година на обучението.

Основни цели :

 • Придобиване и развиване на практически умения на участниците за интервюиане и консултиане
 • Основни техники на системни интервенции в системната консултативна практика
 • Придобиване и развитие на практически умения в системна интервенция (работа по казуси и анализ на случаи)
 • Придобиване на практически умения за интервюиане на семейства в защитена среда / симулации на семейства/ чрез конкретни техники на преподаден системен подход .
 • Разбиране на важността и значението на саморефлексията и насърчаване за осъзнаване за процеса и съдържанието на обучението.

Обучението е създадено под формата на семинарни уъркшопи, посветени на определени специфични теми и за работа с „живи” семейства, последвано от супервизия.

Теми:

1.Обща теория на системите.Теории и модели на промяната .

2. Кибернетика от І и ІІ ред. Системни идеи на Г. Бейтсън.

3..Еволюция на семейната терапия.

Милтън Ериксън. Екипа от Пало Алто.

4.Проблем-ориентирана терапия.

5. Генограмата в семейното консултиране. Семейна реконструкция.

6. Циркулярно интервю

7.Терапевтичният процес във фамилната терапия (оценка на семейството за фамилна терапия, терапевтичен фокус и план)

8.Миланска школа

9. Структурна системна терапия

10. Брак, брачни кризи .Консултиране при брачни проблеми.

11. Личността на терапевта в семейната сесия (себерефлексия)

12. Индивидуална психотерапия през Системен подход.

Уъркшоп за финалния изпит

След завършване на втората година от обучението участниците трябва да положат изпит, който е групов интерактивен уъркшоп; но само онези, които имат не повече от 20 % отсъствия .

Изпитът се състои в:

Изпитен тест и/или развиване на тема от преподадения материал

 • Защита на курсова работа върху фамилен случай през парадигмата на избран от кандидата преподаден системен подход
 • Клинична практика : работа с минимум един случай, минимум 10 сесии, подробна документация (протоколи) и транскрипт на част от избрана сесия
 • Групов интерактивен процес, насочен към саморефлексивните процеси

По време на втората година от обучението обучаващите са задължени за:

 • Редовно присъствие и активно участие,
 • Семинарна презентация върху специфични глави от специализирана литература.
 • Анализ на представени случаи и работа по казуси.
 • Супервизия на лична практика
 • Предоставяне на писмената част от финалния изпит на обучителите най-късно две седмици преди изпита (лично или чрез мейл)
 • Явяване на изпита

Очаквани резултати от обучителната програма:

След завършване на втората година от обучението от обучаващите се очаква да развият способност за системно разбиране на семейството и да покажат знания и умения да прилагат основните системни интервенции в системната консултативна практика.

След завършване на втората година от обучението, преминати 750 часа, от които: 400 часа лекции семинари и упражнения от двете години на обучение и специализирани семинари ( пети семестър) ; 250 часа група за собствен опит и/или индивидуална терапия за самоусъвършенстване ( от които минимум 50 часа фамилна реконструкция); 100 часа работа в екип, симулиране на семейство, практикуване на терапевтични техники, лична клинична практика, индивидуална и групова супервизия.

Забележка: 80 часа от хорариума са за самостоятелна работа на студента и не се заплащат.

Преминали успешно през финалния изпит и завършили висше хуманитарно образование минимум степен бакалавър – обучаемите се ще получат:

Сертификат за завършване на първия етап от обучението си в системна фамилна и брачна психотерапия , доказващ, че кандидатът е обучен за консултативна работа със семейства – Системен фамилен и брачен консултант.

Сертификата дава право за използване на системния подхода при семейно консултиране в полето на собствените професионални компетентности и работа под супервизия. Този сертификат не дава правоспособност за самостоятелно практикуване на фамилна и брачна психотерапия.

ЛИТЕРАТУРА:

Bateson G., 1975, Steps to an Ecology of Mind, , London, Karnac books

D. Campbell, R.Draper and C. Huffilgton, 1991. A Systemic Approach to Consultation, London: Karnac Books;

Michael P. Nichols; Richard Shwartz (2001). The Essentials of Family Therapy; Boston ; London : Allyn and Bacon

Tomm, K, 1984, One Perspektive on the Milan Systemic Approach: Part II .Description of Session format, interwiewing style and interventions. Jour. Of Marital and Family Therapy, vol.10.263-271

K.Tomm, 1987, Interventive Interviewing Part II: Reflexive Questioning as a Means to Enable Self-Healing, Family Proccess, 26;

K.Tomm, 1988, Interventive Interviewing Part III: Intending to ask lineal, circular, strategic, or reflexive questions?, Family Proccess, 27;

Cecchin, G., (1987) Hypothesizing, Circularity and Neutrality Revisited: An Invitation to Curiosity; Family Process, vol.26 No4

Palazzoli, Boscolo, Checcin, Prata, 1980, Hypothesizing – Cirgularity – Neutrality: Three Guidelines For the Conductor of Session, Family Proccess

Palazzoli, Boscolo, Checcin, Prata, 1978, Paradox and Counter Paradox, Aronson, New York;

P. Penn, 1985, Feed –forword: Future questions, future maps. Family process, V. 24

S.Minucin, 1974, Families and Family Therapy: A Family Model, Routledge;

Weekland, J., Watzlawick, P., Fish, R., Bodin, A. 1974, Brief therapy: Focused problem resolution, Family Process, 13, 141- 168;

Уиникът Д. (1999) Игра и реалност. С: ЛИК

ТРЕТА ГОДИНА ОТ ОБУЧЕНИЕТО

Кандидатите, които преминат изпитите през втората година могат да продължат в третата година от обучението.

В началото на третата година поради навлизане във втория етап на обучението се провежда индивидуално интервю с всеки отделен кандидат за оценка на мотивацията, обсъждане на трудности които среща по време на обучението и коментари върху предстоящата програма .

Обучението се провежда под формата на семинарни уъркшопи, насочени към разглеждане на специфични теми, интензивна работа със семейства „на живо”, придружени от индивидуална и групова супервизия чрез видео презентация или директно проследяване на терапевтичните умения и техники за развиване на рефлексивност и саморефлексивност в терапевтичната работа.

Основните цели на обучението са:

 • Разшияване на инструментариума от техники и системни интервенции чез запознаване с нови школи от системната психотерапия
 • Развитие на уменията с цел критично следване на теоретичната рамка и адаптирането й към нуждите на практическата работа
 • Разбиране на влиянието на по-широките системи в живота на индивидите и семействата
 • Стимулиране на супервизионния и консултативен процес, конструктивни и рефлексивни консултации с колеги и дискусия относно терапевтичния процес

Теми:

 1. Стратегическа системна терапия
 2. Терапевтично поведение
 3. Раздяла, развод, посредничество; новите – „комбинирани” семейни системи
 4. Загуби и семейни тайни, системно разбиране и интервенции в семейната система
 5. Семейство с хронично болен; семейство с недееспособен член
 6. Зависимости и семейна система
 7. Семейството и поведенческо разстройство (делинквентност) Системно разбиране и системни фамилни интервенции
 8. Семейна терапия по Боуен
 9. Фамилна реконструкция.
 10. Създаване и развитие на екипи. Екипна работа.

Забележка : Темите могат да бъдат адаптирани по време на обучителния процес според нуждите и професионалните очаквания на груповите членове.

Уъркшоп за финалния изпит

Третата година от обучението участниците завършват чрез полагане на финален изпит под формата на групов интерактивен уъркшоп.

Изпитът може да се проведе за всички участници, които имат не повече от 20 % отсъствия .; които са направили минимум една презентация по поставена от екипа задача, свъзана с обучителния процес и кусова работа на тема „Наблюдение на семейство” – описана по две от преподадените школи в системната терапия., предадена най-късно две седмици преди изпита (лично или чрез мейл)

Изпитът се състои в:

Изпитен тест и/или развиване на тема от преподадения материал

 • Защита на курсова работа на тема „Наблюдение на семейство описана през парадигмата на два избрани от кандидата преподадени системени подходи чрез групова дискусия относно представените случаи, обяснение върху коментарите и дискусия относно използваните теоретични подходи в работата със семействата
 • Групов интерактивен процес, насочен към саморефлексивните процеси

По време на третата година от обучението обучаващите са задължени за:

 • Редовно присъствие и активно участие,
 • Семинарна презентация върху специфични глави от специализирана литература.
 • Анализ на представени случаи и работа по казуси.
 • Супервизия на лична практика
 • Предоставяне на писмената част от финалния изпит на обучителите най-малко две седмици преди изпита (лично или чрез мейл)
 • Явяване на изпита

След завършване на третата година и полагане на изпит на обучаващите се ще бъде даден СЕРТИФИКАТ който потвърждава, че кандидатът е завършил третата година от обучението в системна фамилна терапия с продължителност 200 часа.

ЛИТЕРАТУРА:

Bowen, M., 1978., Family Therapy in Clinical Practice. New York, Jason Aronson.

Cloe Madanes (1981). STRATEGIC FAMILY THERAPY, Jossey-Bass, San Francisco, 1981. ( тази книга я има и в превод на руски)

Haley, J, (1963), Strategies of Psychotherapy, London, Karnac books.

Hall, M., 1991, The Bowen Family Theory and Its Uses, Northvale, London.

Michael P. Nichols; Richard Shwartz (2001). The Essentials of Family Therapy; Boston ; London : Allyn and Bacon

Tronick E.Z. (1989) Emotions and emotional communication in infants. Amerikan Psychologist 44: 112-119

Антонов Георги (1999). СИСТЕМЕН АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ В СЛУЖБА ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАВИСИМИ ОТ ВЕЩЕСТВА СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕ НА ФАМИЛНА ТЕРАПИЯ. София

Алтшулер, Д., 1997; Как да работим с хроничната болест. Семеен подход. София, БПА

Михова З.(2012). Емоционални проблеми в семейството и системната терапия. ИК СТЕНО Варна

Рорбо М., Шоъм, В., Спънджън, П., Стайнглас, П. ,2002, Терапия на семейните системи на практика: Семейна терапия на брачна двойка при проблемно пиене.; в: Пълен наръчник по психотерапия, под ред. на Б. Бонгар, Л.Бютлър; София, Лик, 2002;

Сатир В.( 1990) Новото човекотворчество. С: Отворено общество

ЧЕТВЪРТА ГОДИНА ОТ ОБУЧЕНИЕТО

Кандидатите, които преминат изпитите през третата година могат да продължат в четвъртата година от обучението

Обучението се провежда под формата на семинарни уъркшопи, насочени към разглеждане на специфични теми, интензивна работа със семейства „на живо”, чрез използване и на преподаваните през настоящата година системни подходи придружени от индивидуална и групова супервизия чрез видео презентация или директно проследяване на терапевтичните умения и техники за развиване на рефлексивност и саморефлексивност в терапевтичната работа

Основните цели на обучението са:

 • Разшияване на инструментариума от техники и системни интервенции чез запознаване с нови школи от системната психотерапия
 • Вземане на активно участие в процеса на самоусъвършенстване и идентифициране на личните силни области, както и областите на бъдещо професионално развитие
 • Дискусия върху специфични теми, свързани с определени глави в литературата (семинари по четене)
 • Разширяване на познанията в областа на психопотологията и клиничната практика
 • Изработване на специфични супервизии / лични теми на терапевта / обучение чрез саморефлексивна работа

Теми:

1. Психоаналитична психопатология

2. Семейната система и тревожностни и невротични разстройства, свързани със стрес. Системно разбиране и системни фамилни интервенции.

3. Системен подход към психосексуалните дисфункции

4. Депресия, суицид и семейна система

5. Психози и семейната система. Системно разбиране и системни фамилни интервенции

6. Развитие на системната терапия края на 20 век – началото на 21 век. Пост – Модернизъм, Социален Конструкционизъм

7. Ориентирана към решение терапия

8. Разказна терапия

9. Интегративни модели . Модел на Джоузеф Ерън и Томас Лънд

10. Консултиране на организации през Системния подход

Забележка : Темите могат да бъдат адаптирани по време на обучителния процес според нуждите и професионалните очаквания на груповите членове.

Изпитът може да се проведе за всички участници, които имат не повече от 20 % отсъствия .; които са направили минимум една презентация по поставена от екипа задача, свъзана с обучителния процес; курсова работа върху два фамилни случая с протоколи от терапевтична работа описани по два различни подхода от преподадените школи в системната терапия., предали курсовата работа най-късно две седмици преди изпита (лично или чрез мейл);

Изпитът се състои в:

Изпитен тест и/или развиване на тема от преподадения материал

 • Защита на курсова работа върху два фамилни случая с протоколи от терапевтична работа с фокус върху приложени техники от различни школи и групова дискусия относно използваните терапевтични подходи в работата със семействата
 • Представяне и защита на описанието /транскрипта / на 10-минути от фамилна сесия, по зададен от екипа модел.
 • Групов интерактивен процес, насочен към саморефлексивните процеси

По време на четвъртата година от обучението обучаващите са задължени за:

 • Редовно присъствие и активно участие,
 • Семинарна презентация върху специфични глави от специализирана литература.
 • Анализ на представени случаи и работа по казуси.
 • Супервизия на лична практика
 • Предоставяне на писмената част от финалния изпит и транскипта на обучителите най-малко две седмици преди изпита (лично или чрез мейл)
 • Явяване на изпита

След завършване на четвъртата година и полагане на изпит на обучаващите се ще бъде даден СЕРТИФИКАТ който потвърждава, че кандидатът е завършил четвъртата година от обучението в системна фамилна терапия с продължителност 200 часа.

ЛИТЕРАТУРА:

Andersen, T., (1987) The Reflecting Team: Dialogue and Meta-Dialogue in Clinical Work, Family Process, Vol. 26

Burr, V., (1996) An Introduction in Social Constructionism, Routlethe, London

Gergen, K., 1985, The Social constructionist movement in Modern Psychology, American Psychologist, 40: 3, 266 – 275.

Campbell, D., (1995) A Systemic Approach to Consultation, Karnak Books

Campbell, D., (1998) Системно консултиране в организациите, Seminar, Sofia, 15-17 март

Campbell, D.; Draper Huffington C. (1991) Second Thoughts on the Theory and practice of the Milan Approach to Family Therapy. Karnac Books London

Michael P. Nichols; Richard Shwartz (2001). The Essentials of Family Therapy; Boston ; London : Allyn and Bacon

Фуко, М., !992, Генеалогия на модерността, София.Университетско издателство Кл. Охридски

ПЕТА ГОДИНА ОТ ОБУЧЕНИЕТО

Кандидатите, които преминат изпитите през четвъртата година могат да продължат в петата финална година от обучението.

Обучителната програма през петата година се осъществява през специализирани семинари, предвидени в програмата и други според заявени потребности от обучаващите се и основно през супервизия и представяне на използването на познанията и уменията по фамилна терапия чрез саморефлексивен процес на супервизия в групов формат.

Теми:

1.Практики фокусирани върху детето. Приложения в системата за заркила на детето и социалните услуги. Приложна психоанализа и системен подход – точки на пресичане

2.Практики, фокусирани върху семейството в системата за закрила на детето. Оценка, обучение и подкрепа на осиновители и приемни родители.

3.Семейни системи, организирани през насилие; системни интервенции и базисни принципи в терапията

4.Семейства на бежанци, емигранти, мулти-културални семейства

5. Изследвания и изследователски модели във фамилната терапия

6. Личността на терапевта в семейната сесия (себерефлексия)

7. Други тематични семинари, заявени от учасниците

Супервизионните уъркшопове, се състоят от:

 • Супервизии на терапевтичния процес със семейства „на живо”, супервизия на видеоматериали на участниците, супервизия на представени случаи.
 • Дискусия върху специфични теми, свързани с определени глави в литературата (семинари по четене)
 • Специфични супервизии / лични теми на терапевта / обучение чрез саморефлексивна работа

Суперивизия във фамилната терапия

В процеса на обучение всеки участник се задължава да запише най-малко една терапевтична сесия на системна терапия със семейство или с индивид и да представи видео записа пред групата. Целта на видео презентацията е да се наблюдава теоретичната рамка, която е усвоил обучаващият се, моделите на интервенции, позицията, която терапевтът/обучаващият се заема в терапевтичната система, както и да се идентифицира установената терапевтична връзка и лични/професионалните теми, релевантни на работата с представеното семейство.

Семинари по четене

Означава групова работа през дискусии по определени глави от литературата, които обучаващите се получават от обучителите и които са свързани с различни важни аспекти на работата със семейства от актуални теми в модерната системна фамилна терапия. Текстовете ще се анализират във връзка с важни аспекти от прочетената литература като: обективната позиция, субективната позиция (какво всеки разбира от текста), собствени гледни точки, критика, паралелни влияния и т.н.

Саморефлексивна работа

Предполага се оценяване и идентифициране на проблемите, свързани с връзката терапевт/клиент, както и във връзката супервизор/терапевт/клиент; с актуални теми в терапията и актуални лични теми:

Какво е значението на границите в терапевтичния процес за мен?

Какво означава труден процес и труден клиент за мен?

Каква е моята лична теория за промяната?

Каква е моите ресурси в теорията/практиката?

Коя е предпочитаната от мен теоретична рамка?

Какъв е предпочитаният от мен образ на мен самия, като терапевт?

Какви са моите „дилеми” във фамилната терапия?

Очаквани резултати от обучителната програма:

След завършване на петата година от обучението от обучаващите се очаква да познават задълбочено широк кръг от системни терапелтични школи, да притежават способност за системно разбиране на семейството; да притежават знания и умения да прилагат системни интервенции в своята практика, да имат себеразбиане и високо ниво на себерефлексия както и компетентност относно смисъла за ползване на суперевизия и продължаващо професионално усъвршенстване след завършване на обучението си.

След завършване на петата година от обучението, преминати 1500 часа, от които:

 1. 250 часа: 200 часа група за собствен опит и/или индивидуална терапия за самоусъвършенстване и модул от минимум 50 часа фамилна реконструкция, проведена от квалифициран и сертифициран терапевт, член на професионална психотерапевтична модалност призната от БАП. Признава се и участието в подобен тренинг проведен от специалист който е външен за Института, след представяне на съответен сертификат. Групата за собствен опит и/или индивидуална терапия трябва да е факт преди обучението или да го съпътства успоредно, но най-късно до края на втората година.
 2. 720 часа: 640часа лекции, семинари и упражнения в рамките на обучителната група по предложената програма, симулация на семейство, практикуване на терапевтични техники, и 80 часа специализирани семинари
 3. 300 часа: представяне на случаи на екипни съвещания или семинари; интерсесии по зададени теми и задачи от екипа; индивидуална и групова супервизия директно и индиректно по протоколи .
 4. 230 часа: директна работа със семейства и двойки / минимум 30 сесии /; работа в екип (90 часа) , извън групова самостоятелна работа по теми и задачи свързани с преподаваната теория (60часа), както и писане на курсови работи и изпитна теза (50 часа).*

Забележка*: Часове за самостоятелна работа на студента не се заплащат.

предадени и защитени курсови работи за периода на обучение ,

имат не повече от 20 % отсъствия

Обучаемите могат да се явят на финален изпит

Изпитът се състои в:

 • Изпитен тест и/или развиване на тема от преподадения материал
 • Защита на дипломна работа върху описание на фамилен случай от практиката на дипломанта и направена съпоставка през парадигмата на два избрани от кандидата системени подхода.
 • Клинична практика: минимум 30 сесии директна работа със семейства и двойки, протоколирани и супервизирани
 • Десет- минутна видеоизвадка на сесия от практиката на дипломанта, придружена с транскрипт – анализ, обратна връзка и дискусия

Изпитната комисия се състои от три до пет членове, от които 2/3 фамлни терапевти, с преподавателски опит и най-малко един външен за обучаващата организация

След успешно полагане на финалния изпит обучаемите ще получат сертификат за СИСТЕМЕН ФАМИЛЕН И БРАЧЕН ПСИХОТЕРАПЕВТ.

Литература

При започване на обучение в програмата, получавате достъп до следната библиография:

В библиотеката на център „Есенс“,София, ул.“6 ти септември“№37, могат да бъдат намерени и ползвани следните полезни четива:

Gladding, Samuel.T “Family Therapy. History, Theory and Practice..”

Golden,Larry “Case Studies in Marriage and Family Therapy”.

Halgin,Richard P&Susan Krauss Whitbourne “Abnormal Psychology. “Clinical Perspectives on Psyhological Disorders”.

Smith,Robert&Patricia Stevens-Smith “Family Counseling and Therapy. Major issues and topics.”

В библиотеката на ИПГПТ“Бернхард Ахтерберг“, на виртуални носители, благодарение на Даниела Тодорова-Папанчева, са налични следните книги:

Berg,Tamar MFT, Psychodrama Techniques in Family Therapy

Carr, Larry FAMILY THERAPY -Concepts, Process and Practice Second Edition University College Dublin and Clanwilliam Institute Dublin, Ireland Chichester

Handbook of Couples Therapy. Edited by Michele Harway

Farmer,Chris, Psychodrama and Systemic Therapy, 1995 (това е книга, с която Жоро разполага в оригинал)

Minuchin, S. (1974) “Families and family therapy”. London: Tavistock

“Understanding Marriage.Developments in the Study of Couple Interaction”. Edited by PATRICIA NOLLER

Kawanishi, Yukо “Families Coping with Mental Illness”

Библиотеката разполага със следната литература:

Burr, V. „An Introduction to Social Constructionism“

Campbell, D.; Draper Huffington C. (1991) Second Thoughts on the Theory and practice of the Milan Approach to Family Therapy. Karnac Books London

Cushman, P. (1990) Why the self is empty: Toward a historically situated psychology. American Psychologist, 45:599-611

Dickerson, V. & Zimmerman, J. (1992) Families with Adolescents: Escaping Problem Lifestyles. Family Process, 31:341-353

Flaskas, C. & Humphreys, C. (1993) Theorizing About Power: Intersecting the Ideas of Foucault with the „Problem“ of Power in Family Therapy. Family Process, 32:35-37

Hare-Mustin, R. (1994) Discourses in the Mirrored Room: A Postmodern Analysis of Therapy. Family Process, 33:19-35

Fisch, R., Weekland, J., “The Tactics of Change”, 1982, San Fransisco, (резюме, Кършутски, А.)

Madanes, С (1981). STRATEGIC FAMILY THERAPY, Jossey-Bass, San Francisco, 1981. ( в превод на руски)

McLeod, J. (1997) Narrative and Psychotherapy. London: SAGE Publications.

Michael P. Nichols; Richard Shwartz (2001). The Essentials of Family Therapy; Boston ; London : Allyn and Bacon

Naor,Yaacov TEP, MA, CAGS, Psychodrama and family therapy

Napier, A. and Whitacer, C., (1978) The Family Crucible, Harper Perennial, New York
O’Hanlon, W., “Taproots”, Underlying Principles of Milton Erickson’s therapy and Hypnisis, 1987

Parry, A. (1991) A Universe of Stories. Family Process, 30:37-54

P. Penn, 1985, Feed –forword: Future questions, future maps. Family process, V. 24

Tomm, K., “One Perspective on the Milan Sistemic Approach”, Journal of Marital and Family Therapy, 1984, vol. 10.

Tomm, K., “Interventive interviewing”, Strategizing as a Fourth Guideline for the Therapist, Famyly Process, 1987, vol. 26.

Watzlawick, P., Weakland, J., Fisch, R., “Change”, Priciples of Problem Formation, 1974.

Weakland, J., Fisch, R., Watzlawick, P., Bodin, A., “Brief Therapy: Focused Problem Resulution”, Family Process, 1974, vol. 13

White, M. & Epston, D. (1990) Narrative Means to Therapeutic Ends. New York: W. W. Norton & Company

Цитираните по-долу източници, в превод на български и в английски оригинал, могат да бъдат намерени в библиотеката на института, част от тях са и в електронен вариянт. Организацията, част от преводите, както и достъпността им се осъществява с любезното съдействие на Наталия Николова, Теодора Гергинова,Соня Петрова, Милена Ненкова и Даниела Тахирова:

Асен, К.А.(Karl Aia Asen) “Фамилната терапия и психозите”

Асен, К.А.(Karl Aia Asen) “Фамилна терапия при разстройства на храненето”

Асен , Карл и др. „Системен подход към злоупотребата с деца: въпроси на справянето и лечението“

Андерсен, Том “Размисли върху рефлексията със семейства”(Tom Andersen “Refllections on Reflecting with Families”)

Антонов, Г., „Представяне на терапевтичен случай”, Програма: Терапевтични подходи при наркомании, 1996, София

Бавелас, Б. ,Вацлавик, П, Джаксън, Д.”Прагматика на човешкото общуване”, “Наука и изкуство”, София, 2005 г.

Босколо и Чекин “Хипотезиране, Циркулявност,Неутралност- три насоки във фамилната терапия”, (Boscolo, Checcin,1980, Hypothesizing – Cirgularity – Neutrality: Three Guidelines For the Conductor of Session, Family Proccess & Cecchin, G., (1987) Hypothesizing, Circularity and Neutrality Revisited: An Invitation to Curiosity; Family Process, vol.26 No4)

Босколо, Дж и др.”Проблемът с насочващия (Referring person) семейството към терапия” (публикация на Mara Selvini Palazzoli, Luigi Boscolo, Gianfranco Cecchin, Giuliana Prata)

Бърнам, Дж. и Харис, К “Тренинг програма в системната терапия: Проблемите на институционалния контекст”

Де Шейзър (Schazer, S.), „Ориентирана към решения краткосрочна терапия”, Практически модел, Семинар, април 1995, София

Зейг, Джефри (Zeig ,Jeffrey, PhD) Семинар на The Milton H. Erickson Foundation

Иригоайен, Мари-Франс „Моралният тормоз /перверзното насилие във всекидневието/“

Копли, Бета „Въвеждане на семействата в семейна работа“

Лау, А “Фамилната терапия в етническите малцинства” (Annie Lau “FAMILY THERAPY AND ETHNIC MINORITIES”)

Международна класификация на болестите – 10 ревизия, Национален център за комплексно изследване на човека, 1998, София

Палацоли, С. и др. “Парадокс и контрапарадокс”(Palazzoli, Boscolo, Checcin, Prata, 1978, Paradox and Counter Paradox, Aronson, New York;

Разказвателни подходи (NARRATIVE APPROACHES)

Ролло, Мэй Искусство психологического консультирования“

Саломон, Е., Андерсон, М., Гревелиус, К., „AGS – Модел на заявяване на психотерапия”, 1991, Стокхолм, (превод ОКТРБ)

Сатир, Вл„Псохотерапия семьи“ изд. Отворено общество, 1997

Сатир, Вирджиния „ Новото човекотворчество“, изд. Отворено общество, 1997

Справочник за диагностичните критерии на ДСН-ІV-ТР, Изток-Запад, 2009 (Quick Refference To Diagnostic Criteria from DSM-ІV-TR (Soft), 2005

Уайт, Майкъл „ФАМИЛНА ТЕРАПИЯ И ШИЗОФРЕНИЯ: Работа със стила “живот в ъгъла”

Уайт, Майкъл „Негативно обяснение, ограничение и двойно описание: схема за фамилна терапия“

Уин, Лаймън „Епигенеза на отношенческите системи: Модел за разбиране на развитието на семейството“, (Lyman Wynne, Family Process, 1984, vol. 23, issue 3)

Фурман, Б., Ахола, Т., „Решения за наркомани и алкохолици”, 1990, (превод ОКТРБ)

Предоставените по-долу публикации и книги, преводите на които могат да бъдат намерени в библиотеката на НБУ, са предоставени с помощта на Вера Милушева:

Фласкас, Кармел “Разбирането на терапевтичната връзка и използването на психоаналитичните идеи в системния контекст /Carmel Flaskas, (ed.) The Therapeutic relationship in systemic therapy, Karnak Books/

Bateson G. (1976) The Cybernetics of the Self: A Theory of Alcoholism, in: Steps to an Ecology of Mind, New York: Ballantine Books
Bowen, M. (1978). Family therapy in clinical practice. New York: Jason Aronson.

Hall M. (1991) Bowen family theory and its uses, Jason-Aronson. (Системната теория на Боуен и нейното приложение)

Flaskas & Humphreys, Theorizing About Power: Intersecting the Ideas of Foucault with the “Problem” of Power in Family Therapy, 1993