Психодрама

Created with Sketch.

Начало
Количествени Стандарти за Психодрама-Обучение
Тренингови стандарти на FEPTO
Лицензи

КОЛИЧЕСТВЕНИ СТАНДАРТИ за психодрама-обучение

Обучението по психодрама в България се осъществява споредстандартите и критериите, приети от Българското дружество по психодрама и групова терапия в съответствие с европейските и международни стандарти в областта. То преминава през три етапа:

1. Първи етап –> Собствен опит от 250 академични часа, придобит чрез психодраматична работа в рамките на приблизително 1 година.

  • Участниците в група за собствен опит са в състояние да придобият едно по-диференцирано познание за себе си и да развият умения за конструктивно справяне със своите вътрешни конфликти и с критични житейски ситуации.

2. Втори етап –> Първо обучително ниво, което се състои от 600 академични часа на групова психодраматична работа в продължение на около 2,5-3 години.

  • Обучаващите се задълбочават своето развитие по посока на автономност и лична зрялост. Те започват да овладяват основните инструменти и елементи на психодраматичната работа. Успешно завършилите нивото получават диплома за Психодрама асистент (консултант), която им позволява да използват инструментите на психодрамата в рамките на тяхната професионална компетентност под супервизията на квалифициран психодраматист.

3. Трети етап –> Второ обучително ниво, което се състои от 600 академични часа (от тях 450 часа в обучителната група и 150 часа извън нея – като тези часове не се заплащат, но се включват в хорариума) на групова психодраматична работа и супервизия, продължаваща около 2-2.5 години.

  • На това ниво теоретичните и практически познания на обучаваните биват доразвити чрез специализирани психодраматични семинари, придружени от систематична супервизия на тяхната индивидуална или групова практика. Обучението приключва с придобиване на диплома за Психодрама терапевт или Психодрама водещ, в зависимост от професионалното поле на обучаващия се и в съответствие със задължителните изисквания за познания в областта на психопатологията и психиатрията, както и минималния клиничен опит в случай, че обучаващия ще работи в областта на психотерапията.

Информация за Второ Обучително Ниво в Институт „Бернхард Ахтерберг“ – Общ Брой Часове
600 академични часа , от които 450 часа в обучителен формат и 150 часа – практика под супервизия извън обучителната група. Обучителният формат от 450 часа е разделен на две части: – 250 академични часа практикуване на психодрама под директна супервизия в обучителната група – акцентира се основно върху психо-динамичните елементи / процесно ниво/ при воденето на група и на терапевтична сесия; – 200 академични часа тематични семинари, които протичат с теория, демонстрация и практика на съответната психотерапевтична модалност или нозологична единица. Тематичните семинари са Задължителни и Избираеми с продължителност от 20 учебни часа. Задължителните са следните теми:

1. Психодрама и Гещалт терапия – теория и работа със заявка / І част/

2. Психодрама и Гещалт терапия – работа с арттехники и сънища / ІІ част/

3. Психодрама със сънища – аналитичен и социодраматичен модел.

4. Психодрама и системни школи / работа с двойки и семейни проблеми/.

5. Психодраматична работа с деца.

6. Монодрама.

7. Социодрама и групова психотерапия

Избираеми – групата избира, според своите потребности три от следните тематични семинара 8. Психодрама и когнитивно – поведенчиски подходи. 9. Психодрама и позитивна психотерапия. 10. Психодрама при работа с депресивни клиенти, зависимости и с панически кризи. 11. Психодрама през приказки и истории. 12. Психодрама и арттехники. 13. Психодрама и рецептивна музикотерапия. 14. Психодрама с кукли / куклотерапия/. 15. Подходи, сродни на психодрамата – плейбек театър и библиодрама 16. Бийкън модел в психодрамата.

Обучението приключва с придобиване на диплом за Психодрама терапевт или Психодрама водещ, според базисното академично образование, професионалното поле и клиничен опит. Програмата на ИПИГП Бернхард Ахтерберг е в съответствие с критериите и стандартите за обучение на БДПГТ, БАП, ФЕПТО и ЕАП .

Дипломата дава възможност за вписване в Националният регистър на психотерапевтите в България към БАП и кандидатстване за Европейски сертификат по психотерапия към ЕАП

Повече подробности по отношение на разширената програма, начина на обучение и изискванията за дипломиране ще предоставим допълнително на студентите, които ще продължат обучението си в това ниво.

За контакти и информация: morenobg@abv.bg

КОЛИЧЕСТВЕНИ СТАНДАРТИ Компоненти на обучението Часове (х 45 мин.)
ГРУПА ЗА СОБСТВЕН ОПИТ
Собствен опит + 250
Общо часове в група за собствен опит = 250
І НИВО НА ОБУЧЕНИЕ (психодрама асистент / консултант)
Теория и техники + 150
Собствен опит + 200
Водене в рамките на групата за напреднали + 250
– Общо часове в І ниво на обучение = 600
ІІ НИВО НА ОБУЧЕНИЕ (психодрама водещ / терапевт)
Теория и техники (специализирани семинари на гостуващи обучители) + 200
Собствен опит + 100
Водене в рамките на групата за напреднали + 150
Супервизия на практиката + 150
– Общо часове във ІІ ниво на обучение = 600
ОБЩО (0 + І + ІІ) = 1450
Разпределение на часовете по компоненти:
Теория и техники + 400
Собствен опит + 550
Тренинг за водене в рамките на група за напреднали + 350
Супервизия на практиката + 150
ОБЩО = 1450

Тренингови стандарти на Федерацията на европейските обучителни организации по психодрама (FEPTO)

1. МИНИМАЛНИ КОЛИЧЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ
1.1.
За квалификацията психодраматист (психодрама психотерапевт или психодрама водещ) Минималният брой контактни часове е 720. Минималният брой часове собствена психодраматична практика е 160. Общо: 880 часа. Минималната продължителност на психодраматичния тренинг е 4 години. Разграничава се между тренинг и съответно степен като: • психодраматист в психотерапията; психодрама психотерапевт и • психодраматист в други области; психодрама водещ; социодраматист; креаитевн терапевт. Дефиниции:Психодраматистът е личност, която e призната за компетентна да поеме отговорността за организиране и водене на психодраматична група и индивидуални психодраматични сесии в рамките на своята професионална област. • Часове. Има разлика между обучение и „часове обучение”, между изучаването на теория и техники и „часове теория и техники”, между практикуването на психодрама и „часове практика” и т.н. (вж. по-долу). • Контактни часове обучение са часове тренинг в професионален контакт с признат обучител или асистент-обучител. Това могат да бъдат часове, използвани за собствен опит с психодрама или за теория и техники или за тренинг във водене в рамките на обучителния институт (под супервизия на живо) или за супервизия. • Часове практика: часове на практикуване като водещ или ко-водещ като собствена практика под (някакъв вид) супервизия. Времето е време на сесията + времето за процесинг с ко-водещ преди и/или след сесията. • Един час е минимум 45 минути чиста психодраматична работа от момента на започване до края.
1.2. Съдържание. В тези 720 контактни часове обучение, трябва да има минимум: • 200 часа собствен опит с психодрама (в постоянна група), • 120 часа, посветени на теория и техники, • 200 часа тренинг във водене в рамките на обучителната група за напреднали; • и 80 часа супервизия. От тези 80 часа супервизия минимум 40 часа трябва да са посветени на супервизия на конкретния обучаващ се или на екипа от обучаващи се, водещи група. • Останалите 120 часа могат да бъдат разпределени от обучителната организация или от обучаващия се като допълнение на тези 4 под-категории. Часове собствен опит с психодрама. Активното време, прекарано в базова или терапевтична психодрама-група или в индивидуална преживелищна работа с психодрама; то е фокусирано върху преживяването в ролята на групов член, на протагонист или на помощен Аз при работата с лични психични проблеми или проблеми във взаимоотношенията. Часове теория и техники. Часове на работа с обучител, фокусирани върху теорията или техниките; обикновено бива изнесена под формата на семинар или уъркшоп. Часове тренинг във водене в рамките на обучителната група за напреднали. В тази група акцентът е повече върху практиката, отколкото върху собствения опит – практикуване в ролята на водещ (директор), ко-водещ и помощен Аз и процесинга на тази практика. Часове супервизия са контактни часове със супервизор в обучителен процес, фокусиран върху психодраматичното отношение между клиента (индивид и/или група) и обучаващия се, практикуващ като водещ (директор) или ко-водещ извън своята обучителна институция.
2. МИНИМАЛНИ КАЧЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ
2.1. Предварително завършена образователна степен за приемане на нови обучаващи се: Необходима образователна степен за кандидатстване за психодраматичен тренинг: висше университетско образование (бакалавър) в област, адекватна на сферата, в която работи кандидата. Всички кандидати трябва да удостоверят обучение или тренинг в следните области: човешко развитие, теории на личността, психично здраве и психопатология, методи на психотерапия и социални системи.
2.2. Процедура по прием. Минималната процедура се състои в подаване на досие или формуляр, участие във въвеждащ семинар или семинар за прием и индивидуално интервю с обучител.
2.3. Оценяването на обучаващия се преди сертифициране трябва да включва оценяване на неговата практика, теоретична подготовка и личност. В действителност, настоящите стандарти на Българското дружество по психодрама и групова терапия значително надвишават минималните изисквания на FEPTO, с цел да се постигне едно високо ниво на обучение и компетентност на подготвяните специалисти. В таблицата по-долу е направено детайлно сравнение между количествените стандарти за обучение на FEPTO и на БДПГТ. Повече за тренинговите стандарти и дейността на FEPTO можете да научите от уебсайта на Федерацията: www.fepto.eu.
КОЛИЧЕСТВЕНИ СТАНДАРТИ за психодрама-обучение в часове (1 час = 45 мин.) Минимални тренингови стандарти на FEPTO Тренингови стандарти на БДПГТ (валидни за България) Коментари
Теория и техники 120 400 І ниво (психодрама асистент) – 200 ІІ ниво (психодрама водещ) – 200
* вкл. специализирани семинари (вж. по-долу)
Собствен опит 200 550 Група за собствен опит – 200 І ниво (психодрама асистент) – 250 ІІ ниво (психодрама водещ) – 100
Тренинг – водене в рамките на обучителна група за напреднали 200 300 І ниво (психодрама асистент) – 150 ІІ ниво (психодрама водещ) – 150
Супервизия на практиката 80 150 във ІІ ниво (психодрама водещ)
Часове, разпределяни по избор на Обучителната организация или на обучаващия се <120 * * Специализираните семинари биват избирани от Обучителната организация / институт и се включват в часовете за Теория и техники (вж. по-горе)
Общо часове в непосрдествен контакт с обучител: 720 1400
Собствена практика под супервизия: 160
ОБЩО: 880 1400
[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“]
[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Media_Image“]