Политика на поверителност

Created with Sketch.

Политиката за защита на личните данни
От 25.05.2018г. започва да се прилага РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, приет на 27.04.2016г. Той касае защитата на физическите лица във връзка с предоставянето и обработването на лични данни. Регламентът завишава стандартите за защита на личните данни в целия Европейски съюз, което налага промени в досегашните практики по отношение на обработката им.

На основание на приетия регламент, от 25.05.2018г. влизат в сила изменения на Общите Условия, които целят да предоставят ясна и точна информация за обработката на лични данни, която да е на едно място и да е лесно достъпна и разбираема от нашите клиенти. След промените, видовете лични данни, които се обработват от Институт „Бернхард Ахтерберг“, целите на обработката и основните права на крайните потребители ще се съдържат в Политиката за защита на личните данни, публикувана на нашата интернет страница.

Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение както за нашите клиенти, така и за Институт „Бернхард Ахтерберг“ Затова за нас е важно клиентите ни да разбират защо и как обработваме тяхната лична информация.

Настоящата Политика за личните данни е неразривно свързана с Общите условия на Институт „Бернхард Ахтерберг“, но не е част от тях. Тя не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни на потребителите какви лични данни обработваме във връзка с предоставянето на нашите услуги и стоки, защо и как ги обработваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица.

Тази Политика за личните данни се прилага по отношение на личните данни, които Институт „Бернхард Ахтерберг“ събира и обработва във връзка с предоставяните продукти и услуги.

Лични данни на потребителите

Потребителят е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите потребители с за целите и нуждите на сайта и при условията на ЗЗЛД.
При попълване на контактната форма на сайта, данните ще бъдат използвани за кореспондеция по запитването от страна на потребителя.
С приемането на Общите условия по начина указан по-горе, потребителите се съгласяват, че Институт „Бернхард Ахтерберг“ и неговите служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация, попълнена/подадена при регистрацията на Потребителския профил.
Потребителите могат да възразят срещу използването на личните данни по реда и при условията на ЗЗЛД.
„Бисквитки“ (cookies)

Доставчикът има право да инсталира върху компютрите или другите крайни устройства на потребителите „бисквитки“ (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата чрез интернет сървъра върху твърдия диск на устройството на потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за последния, идентифицират го и проследяват действията му на сайта. „Бисквитките“ могат да бъдат инсталирани от доставчика и/или от трети лица с посочената цел по време на посещението на потребителя в електронния магазин на адрес на сайта. Информация за случаите, в които „бисквитки”се инсталират от Google Inc. при и по повод на използване на услугата Google Analytics от страна на доставчика, както и за правото на потребителя да се откаже от това, може да бъде намерена на google.com/analytics/. С приемане на настоящите Общи условия, потребителят декларира изрично съгласието си с възможността за достъп, събиране и съхранение на данни, свързани с него, чрез услугата Google Analytics, a доставчикът се задължава да третира тези данни като лични.