Общи Условия

Created with Sketch.

Общи условия
1. За Сайта

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между Институт „Бернхард Ахтерберг“, от една страна, и потребители, желаещи да получат психологична консултация от специалисти-психолози.
Тези общи условия обвързват всички лица, които ползват сайта и/или извършат регистрация за ползване на уеб сайта с адрес institut-bg.com.
При използване на този сайт лицата се задължават за спазват настоящите Общи условия, както и приложимото законодателство на Република България и Европейския съюз.
С извършване на регистрация на този сайт и с натискането на интерактивен бутон „приемам Общите условия” лицата, които са извършили тези действия, се съгласяват и изцяло приемат настоящите Общи условия, които ще се считат за станали им известни.

Дефиниции:
Институт „Бернхард Ахтерберг“ Седалище и адрес на управление: София 1000, ул. „Г.С.Раковски“ 81, ет.2, за кореспонденция: e-mail: office@institut-bg.com, morenobg@abv.bg.
Сайт: – е уеб страницата /домейн/ и неговите поддомейни, собственост на Институт „Бернхард Ахтерберг“.
Потребител – е физическо или юридическо лице, което се е регистрирало в сайта и използва предоставяните услуги.
Услуга– всички услуги – визуализирани и предлагани от сайта.
Цена на Услугата– е цената за извършване на консултация със специалист-психолог.
Профил – е част от сайта, съдържаща информация за потребителите, предоставена при регистрацията му.
Лични данни – са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

Авторски права
Сайтът и неговото съдържание са обекти на авторски права, притежавани от Институт „Бернхард Ахтерберг“. Части от него/отделна информация могат да бъдат възпроизвеждани само след изричното съгласие на притежателите на авторските права и при условия, че лицата, които ги възпроизвеждат, посочват източника си на информация.

Условия за ползване
Институт „Бернхард Ахтерберг“ предлага посочените услуги след предварително записан час за консултация и заплащане на цената на услугата.
Институт „Бернхард Ахтерберг“ запазва правото си да променя едностранно всички условия за извършване на услугите и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до потребителя.

Регистрация на потребителски профил
Регистрацията и създаването на профил се извършват чрез въвеждане на изискуемите данни в съответните полета и приемане на Общите условия.
Всеки регистриран потребител може да заявява покупката на една или повече стоки от Терапевтичния Магазин на сайта.
Заявяването на консултацията се извършва след закупуване на един или повече часове за провеждане на сесия и след запзване на свободен час при избран психотерапевт.

Създаденият профил може да бъде закрит по всяко едно време по искане на потребителя.
Потребителските профили, които нарушават условията на ползване на сайта и в частност настоящите условия, както и тези от тях, които са били използвани с цел увреждане на сайта, могат да бъдат заличени по всяко време от последния.
Провеждане на консултация

6.1.Онлайн Консултация

Онлайн консултирането се осъществява
Институт „Бернхард Ахтерберг“ не предоставя консултации чрез този Сайт на потребители, нуждаещи се от психиатрично лечение.
Консултацията се счита за приключила след изтичането на нейната продължителност от 60 минути, при прекъсване от страна на потребителя или психолога.

С приемане на общите условия потребителите декларират следните обстоятелства:
потребителят разбира, че предлаганите услуги представляват психологически консултации, при извръшването на които не се осъществява преглед от страна на психолога и потребителят и психологът нямат непосредствен контакт по между си.
Потребителят разбира, че при извършване на консултациите по т. 6.1. психологът може да постави само вероятна диагноза, тъй като е ограничен поради липсата на директен и непосредствен контакт с потребителя и от информацията, предоставена от потребителя.
Потребителят разбира, че при предоставяне на Услугата от разстояние същесвува риск от поставяне на неправилна дианоза, поради липсата на осъществен директен и непосредствен преглед от психолог-специалист и приема и се съгласява с този риск.
Потребителят декларира, че е предпочел извършването на консултация чрез този Сайт след като се е информирал за обстоятелствата по т. 6.1 и след като е наясно, че са налице други алтернативи, свързани с диагностиката на неговото състояние (посещение при общо практикуващ лекар, посещение при специалист от извънболничната помощ или оказване на болнична медицинска помощ).
6.2. Консултация / група за обучение в Институт „Бернхард Ахтерберг“.

Психологичната консултация в Институт „Бернхард Ахтерберг“ се извършва след предварително записан час по телефона, на емайла или чрез регистрационната форма на сайта и след потвърждение от страна на Институт „Бернхард Ахтерберг“.
Клиентът дължи предварително уговорената цена за консултация на Институт „Бернхард Ахтерберг“.
Клиентът е длъжен да уведоми Институт „Бернхард Ахтерберг“ при отмяна на час или промяна
Ако клиентът закъснее, консултацията се провежда в останалото време до 60мин като се заплаща сумата за 1 цял час консултация.

Институт „Бернхард Ахтерберг“ си запазва правото си да откаже да консултира клиенти или да ги допусне до група за взаимопомощ ако смята, че могат да навредят физически или психически на околните в центъра.

Политика за конфиденциалност
Институт „Бернхард Ахтерберг“ се отнася изключително сериозно към конфиденциалността и всички служители работят за строга политика на поверителност. Нищо, което казвате на психолог в група за взаимопомощ или при консултация, няма да излезе извън услугите на Институт „Бернхард Ахтерберг“, освен ако няма истинска причина да се смята, че може да сте изложени на риск, че вие можете да бъдете рискови за другите или че малолетен или уязвим възрастен може да е изложен на риск. В повечето случаи ще бъдете предварително информирани за това кой е бил свързан и защо, и кой е включен в този процес, когато е възможно.

Бъдете сигурни, че това ще се случва само при изключителни обстоятелства, при които съществува потенциален риск за човека или за други лица и / или когато това се изисква от закона.

Съгласие
Използвайки нашия уеб сайт, вие давате съгласието си за тези общи условия. Ако решим да променим правилата си, ще обявим тези промени на тази страница.