Добре дошли в Институт "Бернхард Ахтерберг"!

Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия „Бернхард Ахтерберг“ е пълноправен член на Камарата на Обучителните Институти (TIC) към Европейската Асоциация по Фамилна Терапия EFTA и Европейската Федерация на Психодрама Обучителните Организации FEPTO.

Дейностите на фондацията се осъществяват в тясно сътрудничество с Института по психодрама на д-р Елла Мей Шерън.

Учредители:
Георги Антонов Антонов
д-р Димо Георгиев Станчев

Вижте и останалите членове на Института тук.

СЕРТИФИКАТИ:

Цели, дейности и приоритети:

ОСНОВНА ЦЕЛ:

Основната цел на института е развитие на Психодрамата, Системната фамилна психотерапия и свързани психотерапевтични методи чрез обучение и практика:

 • обучение на специалисти психотерапевти и консултативна дейност в областта на психодрамата,
 • индивидуалната, семейната и груповата психотерапия;
 • организиране и провеждане на обучителни семинари

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

 • учебна дейност,
 • психотерапия,
 • консултиране,
 • психологични изследвания,
 • организационно консултиране,
 • обучителни семинари,
 • тематични курсове.

ТЕРАПЕВТИЧНА КУЛТУРА:

 • Приемаме етичните стандарти за работа на Българска асоциация по психотерапия (БАП)
 • Приемаме психичната реалност за предмет и цел на нашата работа
 • Психичната реалност е психичен конструкт и психичното време не е линеарно
 • Всеки групов и сценичен процес е проява на индивидуалната и съ-творената психична реалност и може да бъде интерпретиран чрез игра и/или слово
 • Приемаме, че преживяването не е по-важно от осмислянето му – и двата процеса трябва да подпомагат символизацията, саморефлексията, психичната промяна и личното развитие

ЦЕННОСТИ:

 • Приемаме, че трябва да преминем от личните си истории и вътрегруповите ни усилия към институционална стабилност
 • Считаме, че институцията не е (само) човека или хората които са я създали или които я представляват
 • Считаме, че институцията не е (само) съкровеното междуличностно и професионално взаимодействие между членовете й
 • Приемаме, че институцията е структурата и културата, които правят възможни и в които се вписват както индивидите, така и професионалните и терапевтичните процеси
 • Институционалната структура и рамка на компетентност позволяват разгръщането на психичната реалност и нейното преобразуване (doing-undoing-redoing)
 • Работата с психичната реалност изисква време за психична промяна и ясна институционална и терапевтична рамка
 • “Обучението” на психодрама терапевти по същество е непрекъснат терапевтичен процес, протичащ след първата година успоредно с теоретичната подготовка и работата под супервизия
 • Не смятаме, че театърът е предимство, доколкото овладяването на умението за “изиграване” е различно от развитието на психичния капацитет за символизация на несъзнаваните психични движения
 • Споделяме стандартите на FEPTO и на EAP при обучението на психодрама терапевти
 • Считаме, че психодрама терапевтът трябва да има концептуална и практическа компетентност по психопатология
 • Разглеждаме ролите като устойчиви несъзнавани психични конструкти (констелации) от: –вид (обектно) отношение с “другия/другите” –несъзнавано желание за/към “другия/другите” –несъзнавана санкция (+/-) спрямо това желание (психичен конфликт) –когнитивни и афективни елементи –защити/съпротиви срещу промяната (консерви)
 • Ролите се проявяват в устойчиви несъзнавани патерни на индивидуално и междуличностно поведение, които имат и напълно съзнавани, рационални измерения на социално-психологично ниво (социо-културен атом)
 • Доколкото ролите съдържат конфликтуващи елементи, те подлежат на промяна!
 • Промените в ролите се осъществяват по пътя на спонтанността и креативността, разбирани като асоциативни психични процеси, позволяващи преразглеждане на постигнатите несъзнавани психични компромиси (консерви) и стимулиращи нова символизация и преработка на залегналите в основата на ролята психични конфликти, за намиране на нови житейски решения
 • Водещият подпомага разгръщането на този процес посредством символични “връзки” и интерпретации чрез психодраматичната игра и слово
 • Приемаме tele като несъзнавана, интрапсихична смяна на роли с “другия” в процеса на междуличностното взаимодействие, позволяващо комплексни взаимни идентификации
 • Не споделяме идеята за колективно несъзнавано
 • Разглеждаме груповия процес като резултат на съ-творената групова реалност-“тук и сега”, която също е сложен психологичен конструкт:
 • Измерението “тук и сега” е преходно пространство, съчетаващо “реалните”, конкретни групови събития и време със субективно преживените и приписани смисли и афекти
 • В този смисъл, разглеждаме процеса “тук и сега”, като проява на груповата “surplus reality”
 • Груповият процес “тук и сега” се самоизразява, саморефлектира и самоинтерпретира чрез сценичните теми от “там и тогава”
 • Под равнище на групова енергия приемаме степента на включеност и съ-творяване на груповата реалност-”тук и сега” от страна на груповите членове
 • Уважение и зачитане на достойнството и правата на личността (вкл. конфиденциалност)
 • Професионална неутралност
 • Асиметричност на терапевтичната връзка
 • Поемане на отговорност за осъществените оценки на психичното функциониране, интервенции и постигнати резултати
 • Поддържане на висока професионална компетентност и спазване на стандартите за добра терапевтична практика (вкл. саморефлексивност и работа под супервизия)
 • За нас психодраматичното сценично действие не е “чудо” или поведенческо отработване и заучаване
 • Етичен кодекс на БДПГТ – http://psychodrama-bg.org/n/етичен-кодекс-на-бдпгт/

Допълнителна информация:

Контакти: